• SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja
  • SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja
  • SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

    simbol kvaliteta ispitivanja

Laboratorija

Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku i istraživačku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja, zaštita životinja od zaraznih bolesti, otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti...

DJELATNOST

Patomorfološka ispitivanja, Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala, Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla, Parazitološka ispitivanja, Serološka ispitivanja Molekularne metode, Virusološka ispitivanja,..

POLITIKA KVALITETA

se ostvaruje uspostavljanjem i primjenom uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta koji obezbjeđuje kvalitet ispitivanja, kao i korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima...

NAŠE USLUGE

PATOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

Obdukcija, Patoanatomski pregled, Izrada patohistoloških preparata, Određivanje starosti lisica i drugihkarnivora, Određivanje konzumiranja mamaca kod lisica i drugih karnivora...

Bakteriološka i mikološka ispitivanja materijala

Bakteriološki pregled materijala - aerobno, Bakteriološki pregled materijala - anaerobno, Bakteriološki pregled materijala - mikroaerofilno,

Bakteriološki pregled mlijeka ..

Mikrobiološka ispitivanja hrane životinjskog porijekla

Određivanje prisustva Salmonella vrsta, Određivanje prisustva i broja Listeria Monocytogenes,  Određivanje broja E . coli , Određivanje broja ...

Parazitološka ispitivanja

Pregled krvnih razmaza
Nativni preparat na kokcidije
Pregled kutanih isječaka na ektoparazite
Trihinoskopski pregled mesa - metod kompresije ...

Serološka ispitivanja

Bruceloza – Puferizovani Brucella antigen test (RB)
Bruceloza – (cELISA test)
Bruceloza – (iELISA test)
Bruceloza -(RVK)
Leukoza – (ELISA test)

Molekularne metode

Ekstrakcija nukleinskih kiselina
Identifikacija genoma virusa avijarne influence (Real-time RT-PCR)
Identifikacija genoma virusa New Castle bolesti (Real-time RT-PCR)Identifikacija genoma ...

Virusološka ispitivanja

Bjesnilo –izolacija na ćelijskim kulturama 
Bjesnilo – direktna fluorescencija
Klasična kuga svinja (ELISA)
Virusna hemoragična septikemija pastrmki (ELISA) ...
 

Ostalo

Vađenje krvi
Uzimanje uzoraka hrane životinjskog porijekla za laboratorijsko ispitivanje
Uzimanje briseva/otisaka za kontrolu higijene procesa ISO 18593
Uzimanje uzoraka stočne hrane za ...

RIJEČ DIREKTORA

Javna ustanova Specijalistička veterinarska laboratorija počela je sa svojim radom 2005. godine i predstavlja jedinu laboratoriju ove vrste u Crnoj Gori. Osnovana kao specijalističko-dijagnostička i istraživačka ustanova u oblasti veterinarstva za obavljenje poslova od javnog interesa, Specijalistička veterinarska laboratorija ima zadatak da obezbijedi blagovremenu laboratorijsku dijagnostiku bolesti domaćih životinja na teritoriji Crne Gore, kao i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja hrane za životinje i hrane životinjskog porijekla.


Nimalo jednostavnom zadatku, zaposleni Specijalističke veterinarske laboratorije su pristupili veoma odgovorno i tokom ovih godina, rezultatima svog rada, uspjeli da Laboratoriju pozicioniraju kao nezamjenjivu...

S poštovanjem,

mr Dejan Laušević, DVM

Poslednje novosti

Posjeta ministarke nauke i tehnološkog razvoja dr Biljane Šćepanović Specijalističkoj veterinarskoj labratoriji

Ministarka nauke prof.dr. Biljana Šćepanović posjetila je 22.02.2023. zajedno sa svojim saradnicama, godine našu laboratoriju. “Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku da se upoznam sa uspješnim radom naše naučno- istraživačke ustanove i jedine dr...

Afrička kuga svinja i migracije

Imajući u vidu značaj i posledice pojave afričke kuge svinja na ekonomiju zemlje, bitno je sprovoditi kontinuiranu kampanje podizanje svijesti o načinima unosa, širenja bolesti u populaciji divljih i domaćih svinja. Nezanemarljiv rizik od unosa boles...

Promotivna kampanja - Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je smrtonosna virusna bolest koja pogađa domace i divlje svinje. Virus je bezopasan za ljude, ali izaziva značajne društveno-ekonomske poremecaje u mnogim zemljama. U Evropi, efikasna vakcina ne postoji, tako da epidemija mo...

O nama

Javna ustanova „Specijalistička veterinarska laboratorija“ osnovana je je odlukom Vlade Republike Crne Gore od 07. 10.2004. godine (Sl. list 68/2004), a zvanično je počela sa radom 01.03. 2005. godine. Specijalistička veterinarska laboratorija (SVL) se nalazi u Podgorici, u Bulevaru Džordža Vašingtona bb.

 

JU Specijalistička veterinarska laboratorija je nasljednica Dijagnostičko-veterinarske stanice koja je formirana davne 1950. godine u tadašnjem Titogradu. Ona se preko Veterinarskog zavoda i Centra za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo (koji je bio dio Biotehničkog instituta) transformisala u današnju Specijalističku veterinarsku laboratoriju.  Jedina je veterinarska laboratorija na prostoru Crne Gore. U potpunosti je u državnom vlasništvu. Laboratorija obavlja specijalističko-dijagnostičku veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore, u cilju zaštite i poboljšanja zdravlja životinja i zaštite životinja od zaraznih bolesti...